Obchodné podmienky - Sviecky výroba a predaj sviecok z chránenej dielne.

Sviečky originál handmade

Prejsť na obsah
Odoslaním tejto objednávky vyjadrujete súhlas s Obchodnými podmienkami a Politikou ochrany osobných údajov spoločnosti Anton Želinský CHPD Iskra a potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili svoje Právo na odvolanie zo strany spotrebiteľa.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Anton Želinský CHPD Iskra Klčov 155 IČO 35319488 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu svieckar.sk (ďalej len "systém").
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru svieckar.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka
2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné!
2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Anton Želinský CHPD Iskra.
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
2.5 Elektronická objednávka je záväzná a v zmysle obchodných podmienok je potrebné objednávku prevziať v čo najkratšom čase.

3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka vyrobiť, zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov včetne poštovných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 5-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.
4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť zabalený v obale
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 5 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky
5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v e-shope
5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR
5.4 Spoločnosť Anton Želinský CHPD Iskra si balné neúčtuje.
5.5 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky doprava je realizovaná prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti, Slovenskej pošty.
Osobný odber je možné si dohodnúť po telefonickom kontakte a to priamo na adrese spoločnosti.
5.6 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
5.7 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar
7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Anton Želinský CHPD Iskra uvedené v mailovej notifikácií.
7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru u kuriéra, na pošte.
7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.
7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky
8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.
8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.
8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti, Slovenskou poštou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Anton Želinský CHPD Iskra po vzájomnej dohode.
8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
8.6 Tovar dodávame na území Slovenskej republiky.
8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Anton Želinský CHPD Iskra.
9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Anton Želinský CHPD Iskra je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Anton Želinský CHPD Iskra Klčov 155, 05302

10. Zodpovednosť za chyby na stránke svieckar.sk
10.1 Spoločnosť Anton Želinský CHPD Iskra upozorňuje, že informácie uvedené na svieckar.sk môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
10.2 Spoločnosť Anton Želinský CHPD Iskra môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.
10.3. Spoločnosť Anton Želinský CHPD Iskra nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát
11.1 Spoločnosť Anton Želinský CHPD Iskra sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Podľa § 614
(1) Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Pri neprevzatí zásielky, balíka bude suma za poštovné vymáhaná od kupujúceho ako vzniknutá škoda predajcovi!
(2) Po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu od predávajúceho kupujúcemu /zákazníkovi/ o odoslaní tovaru je zákazník povinný uhradiť poštovné v plnej výške v prípade neprevzatia zaslaného tovaru vychádzajú z rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie č. SK/0537/99/2014 z januára 2015, ktoré sa opiera o viacero súdnych rozhodnutí vo veci poplatkov za neprevzatý tovar..
(3) Ak kupujúci neprevezme vec v čase uvedenom v odseku 1,2 predávajúci je oprávnený požadovať úhradu za poštovné; výška poštovného poplatku sa odvíja od váhy objednaného tovaru, prípadne určuje dohoda medzi účastníkmi od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
Návrat na obsah